Slánské sportovní a zájmové organizace mají opět příležitost žádat o grant z rozpočtu města na pořádání svých jednorázových aktivit v příštím roce. Dále mohou žádat také o dotaci na činnost. Poskytnutí finančních prostředků se řídí Zásadami. Žádosti mohou zájemci podávat od 3. 1. do 31. 1. 2022.      

Grantové řízení o poskytování dotací z rozpočtu města na pořádání jednorázových aktivit pro sportovní organizace a pro zájmové organizace v roce 2022 

Místo podání žádosti: Městský úřad Slaný, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, Masarykovo náměstí č. p. 160 (osobně do 31. 01. 2022 do 13:00 hodin), nebo poštou na adresu – Městský úřad Slaný, OSVŠZ, Velvarská 136, 274 01 Slaný (s razítkem pošty 31. 01. 2022), nebo na adresu datové schránky města (ID datové schránky h3jb7t5).

Termín podání žádosti – od 03. ledna do 31. ledna příslušného roku (při osobním podání do 13:00 hodin, při podání na poště s razítkem pošty s datem 31. 01.).  

Obálka musí být označena: „Žádost o dotaci na grant pro sportovní organizace v roce 2022“ nebo „Žádost o dotaci na grant pro zájmové organizace v roce 2022“. 

Témata vyhlášených grantů na rok 2022 pro sportovní organizace a pro zájmové organizace

Dotace pro sportovní organizace se poskytuje na tyto akce:

1/ Podpora sportovních akcí se zaměřením na děti a mládež.

2/ Pořádání sportovních akcí národního nebo mezinárodního významu.

3/ Účast na sportovních akcích národního nebo mezinárodního významu.

4/ Podpora vzdělávání trenérů.

5/ Podpora činnosti hendikepovaných osob s trvalým pobytem ve Slaném při jejich individuální sportovní 

    činnosti, a to v rámci celé ČR.

6/ Oprava, údržba a rozšíření tělovýchovných zařízení na území města Slaného.

7/ Podpora náborů dětí a mládeže do sportovních organizací.

Dotace pro zájmové organizace se poskytuje na tyto akce:

1/ Podpora spolků a organizací uskutečňující programy typu výstav a soutěží na území Královského        

    města Slaný.

2/ Podpora činnosti hendikepovaných osob s trvalým pobytem ve Slaném.

3/ Podpora akcí se zaměřením na mládež, konajících se na území Královského města Slaný.

4/ Podpora akcí rozvíjející spolupráci s partnerskými městy Královského města Slaný.

5/ Podpora akcí se zaměřením na historii Královského města Slaný a jeho rodáků.

6/ Podpora spolků a organizací při jejich aktivitách, kterými reprezentují a zviditelňují město Slaný

    minimálně na regionální úrovni.

7/ Podpora spolků a organizací při jejich aktivitách propagující vztahy Slaného v rámci Evropské unie nebo aktivitách spojených s předsednictvím ČR v Radě EU.    

Dotace na činnost sportovních organizací a na činnost zájmových organizací v roce 2022.

Místo podání žádosti: Městský úřad Slaný, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, Masarykovo náměstí č. p. 160 (osobně do 31. 01. 2022 do 13:00 hodin), nebo poštou na adresu – Městský úřad Slaný, OSVŠZ, Velvarská 136, 274 01 Slaný (s razítkem pošty 31. 01. 2022), 

nebo na adresu datové schránky města (ID datové schránky h3jb7t5).

Termín podání žádosti – od 03. ledna do 31. ledna příslušného roku (při osobním podání do 13:00 hodin, při podání na poště s razítkem pošty s datem 31. 01.).

Obálka musí být označena: „Žádost o dotaci na činnost pro sportovní organizace v roce 2022“ nebo „Žádost o dotaci na činnost pro zájmové organizace v roce 2022“.

  1. Účelem dotace je podpora činnosti sportovních organizací, rozvoj zájmové činnosti a podpora reprezentace města Slaného.
  2. Důvodem podpory stanoveného účelu pro sportovní organizace je podpora činnosti sportovních organizací, podpora dětí a mládeže při jejich sportovní činnosti a podpora reprezentace města Slaného. Pro zájmové organizace je důvodem podpory stanoveného účelu rozvoj zájmové činnosti, podpora dětí a mládeže při jejich zájmové činnosti a podpora reprezentace města Slaného.     
  3. Z rozpočtu města bude na podporu činnosti pro sportovní organizace a pro zájmové organizace na rok 2022 vyčleněna částka dle schváleného rozpočtu ZM.  
  4. Kritéria pro rozdělení dotace na činnost pro sportovní organizace: 90% z celkového objemu rozpočtem stanovené částky se dělí: mládež do 18 let 35%, nad 18 let 15%, náklady na vstupní energie, provozní údržbu a pronájem 35% a reprezentaci města a soutěže 15%.   

Kritéria pro rozdělení dotace na činnost pro zájmové organizace: 80% celkového objemu dotace bez paušální částky se dále dělí dle příslušného návrhu OSVŠZ a Komise: dle počtu členů 20%, na celoroční činnost s mládeží 50%, a na reprezentaci, prospěšnou činnost a propagaci města 30%. Další informace nalezne zájemce v „Zásadách“, čl. VI. „Kritéria pro rozdělení dotace“ pro sportovní organizace a v „Zásadách“, čl. VI. „Kritéria pro rozdělení dotace“ pro zájmové organizace.

  • Okruh způsobilých žadatelů: o poskytnutí dotace na činnost si může žádat právnická osoba, která má sídlo na území města, má vypořádané veškeré závazky vůči státu a městu a zajišťuje sportovní a zájmovou činnost alespoň 1 rok na území města.

Všechny potřebné dokumenty jako platné Zásady pro sportovní organizace a Zásady pro zájmové organizace, formuláře žádostí i s povinnými přílohami a formuláře na vyúčtování i s povinnými přílohami) naleznou zájemci na těchto webových stránkách města v záložce Městský úřad /  Odbory městského úřadu, sociálních věcí, školství a zdravotnictví / Dotace na činnost pro sportovní a zájmové organizace. Podklady je také možné získat v kanceláři Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu Slaný. 

VEŠKERÉ POTŘEBNÉ DOKUMENTY NALEZNOU ZÁJEMCI: ZDE

Odkazy