Záznam přímého přenosu 14. Zasedání zastupitelstva města Slaný. 16/09/2020 od 16 hodin. Místo konání: Městské centrum Grand.

01/14/2020/ZM
Dotazy občanů 

02/14/2020/ZM
STATISTICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÉ POLICIE SLANÝ – KONTROLA PRŮJEZDU KAMIONOVÉ DOPRAVY

02A/14/2020/ZM
Návrh na vydání změny č.2 územního plánu Slaný, pořízené zkráceným postupem.
Předmětem je změna podmínek prostorového uspořádání u plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL) v areálu firmy F.X. Meiller Slaný

03/14/2020/ZM
Návrh na schválení přijetí dotace ze státního fondu podpory investic na realizaci projektu „stavební úpravy bytového domu – Ouvalova 392“ a návrh na doporučení financování části nezpůsobilých výdajů projektu „stavební úpravy bytového domu – Ouvalova 392“

04/14/2020/ZM
Návrh na schválení přijetí dotace a zařazení projektu „Realizace bezbariérových úprav v DPS Slaný, Brožovského 1015/16“ do rozpočtu města na rok 2021

05/14/2020/ZM
Návrh na schválení přijetí dotace a zařazení projektu „Stavební úpravy bytového objektu, ul. Vikova 273, Slaný“ do rozpočtu města na rok 2021

06/14/2020/ZM
Návrh na schválení přijetí dotace a zařazení projektu „Stavební úpravy bytového objektu, ul. Vikova 274, Slaný“ do rozpočtu města na rok 2021

07/14/2020/ZM
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ PŘIJETÍ DOTACE A ZAŘAZENÍ PROJEKTU „REKONSTRUKCE FASÁDY A ZATEPLENÍ OBJEKTU A NEMOCNICE SLANÝ“ DO ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2021

08/14/2020/ZM
Návrh na schválení přijetí dotace a zařazení projektu „Vestavba výtahu a zajištění bezbariérovosti objektu ZŠ Slaný, Komenského náměstí“ do rozpočtu města na rok 2021

09/14/2020/ZM
Návrh na schválení přijetí dotace a zařazení projektu „Sběrný dvůr města Slaný“ do rozpočtu města na rok 2021

10/14/2020/ZM
návrh na schválení přijetí dotace a schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt Připojení obce Želevčice na kanalizační řád města slaný

11/14/2020/ZM
Návrh na schválení podání žádosti o dotaci a dofinancování projektu „Regenerace veřejného prostoru sídliště Na Dolíkách ve Slaném“ 

12/14/2020/ZM
Fond na obnovu domů ve Slaném – hodnocení žádostí o příspěvek v roce 2020 

13/14/2020/ZM
Návrh na vydání stanoviska města v řízení o umístění a povolení stavby:

„výrobní hala BATTEX“ na pozemku parc. č. 730/19, 1914/13 v katastrálním území Slaný, obec Slaný, část Slaný.

14/14/2020/ZM
Návrh na odprodej pozemkových parcel p. č. 409/19 a 69/6 obě v k. ú. Dolín (místní část Dolín) 

15/14/2020/ZM
Návrh na odprodej části pozemkové parcely p. č. 2307/29 o výměře 20 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Slaný (ulice Raichlova)  

16/14/2020/ZM
Zpráva o plnění rozpočtu města za I. pololetí 2020

17/14/2020/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 17/2020 – přijetí dotací, vratky dotací, přijetí pojistných plnění

18/14/2020/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 18/2020 – navýšení provozních výdajů OSM (covid-19)

19/14/2020/ZM
Návrh na schválení rozpočtového opatření neutrální povahy č. 19/2020 – využití finančních prostředků z odložené stavby „lotouš – výměna veřejného osvětlení“.

20/14/2020/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 20/2020 – přijetí dotací

21/14/2020/ZM
Návrh na zařazení vítězných projektů participativního rozpočtu.

Návrh na rozpočtové opatření č. 21/2020 – převod finančních prostředků z prostředků ÚRM na participaci na jednotlivé vítězné projekty 

22/14/2020/ZM
Návrh na schválení směrnice m.ú. č. 1/2020/kt, kterou se stanoví pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné zastupitele

23/14/2020/ZM
Investiční akce – aktuální informace

24/14/2020/ZM
Návrh ocenění osobností při příležitosti státního svátku 28. října

25/14/2020/ZM
Zprávy o činnosti výborů

26/14/2020/ZM
Souhrnná zpráva o písemném vyřízení připomínek a dotazů ze 13. zasedání zastupitelstva města Slaný

27/14/2020/ZM
Návrh na poděkování dlouholetému jednateli a řediteli TS Slaný

28/14/2020/ZM
Návrh na tvorbu veřejně přístupného dokumentu „Plán oprav a výstavby“

29/14/2020/ZM
Diskuse – Interpelace