Záznam přímého přenosu 17. Zasedání zastupitelstva města Slaný. 14/04/2021 od 16 hodin. Místo konání: Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném – aula.

P R O G R A M

00/17/2020/ZM

procedurální náležitosti:

01/17/2020/ZM

dotazy občanů

02/17/2020/ZM

návrh na úpravu projektové dokumentace rekonstrukce plovárny, Plovárna Slaný – porovnání studie biotopu a projektu rekonstrukce plovárny

03/17/2021/ZM

Informace o výsledku výběrového řízení- obchodní společnosti Technické služby Slaný, s.r.o.

04/17/2021/ZM

Návrh na prohloubení transparentnosti zveřejňováním výše odměny jednatelů společností, které jsou ve většinovém vlastnictví města Slaný

05/17/2021/ZM

Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů, žebrání a provozování prostituce na vymezených veřejných prostranství za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

06/17/2021/ZM

Návrh na vyvlastnění pozemku pro účely umístění místní komunikace

07/17/2021/ZM

Prominutí části smluvní pokuty vůči společnosti FIRAST s.r.o.

08/17/2021/ZM

Návrh na vydání stanoviska města v řízení o umístění a povolení stavby:

„Výrobní a skladovací hala UNiBON s.r.o.“ na pozemcích parc. č. 730/11, 730/18, 1914/5   v katastrálním území Slaný, obec Slaný.

09/17/2021/ZM

Návrh na výkup pozemku p.č. 141/3 v k. ú. Slaný – Lotouš

10/17/2021/ZM

Návrh na odprodej částí pozemkových parcel p. č. 1838 o výměře cca 119 m2 ostatní plocha, neplodná půda a 1837/10 o výměře cca 3 m2 orná půda obě v k. ú. Slaný (ulice U Plovárny) 

11/17/2021/ZM

Návrh na odprodej pozemků v zahrádkářské kolonii „Habeš“ a na schválení výsledku elektronické aukce č. 1/2021 –  zahrada č. 2  

12/17/2021/ZM

Návrh na odprodej částí pozemkových parcel p. č. 410 o výměře 49 m2 a 426/2 o výměře 29 m2, obě ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.  Dolín

13/17/2021/ZM

návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu a návrh na převod pozemku 200/2 v k. ú. Slaný – Majetkoprávní řešení přípravy stavby „Ul. Dukelských hrdinů – vybudování chodníku od č. p. 1274“ s Ředitelství silnic a dálnic ČR

14/17/2021/ZM

Úvěrová smlouva s komerční bankou č. 99027637399 – dodatek č.1

15/17/2021/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 1/2021 – zapojení mimořádných příjmů do výdajů odboru kultury a památkové péče, převod finančních prostředků z rozpočtu odboru kultury a památkové péče do rozpočtu tajemníka

16/17/2021/ZM

Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 02/2021 – přesun finančních prostředků stavby „Plavecká hala – stavební úpravy podhledů, VZT a zateplení objektu“

17/17/2021/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 3/2021 – přijetí neinvestičních dotací z konce roku 2020

18/17/2021/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 4/2021 – navýšení příspěvku Hasičskému záchrannému sboru

19/17/2021/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 5/2021 – zapojení příjmu z pronájmu areálu VSH do běžných výdajů OSVŠZ na navýšení neinvestičního příspěvku VSH Slaný

20/17/2021/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 6/2021 – přijetí dotací

21/17/2021/ZM

Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 07/2021 – přesun části finančních prostředků stavby „ZŠ Rabasova – modernizace kuchyně“ na novou stavbu „ZŠ Politických vězňů – přístavba šaten nad kotelnou“

22/17/2021/ZM

Velký Slánský rybník_rešerše současného stavu vodní nádrže a návrh opatření s cílem zajištění bezpečné funkce vodního díla A NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 9/2021

23/17/2021/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 10/2021 – zapojení mimořádných příjmů Knihovny Václava Štecha a Hvězdárny Jaroslava Trnky (přeplatky za elektrickou energii z roku 2020) do běžných výdajů ORJ 3012 – odboru kultury a památkové péče

24/17/2021/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 11/2021 – vratka dotace, přijetí dotací

25/17/2021/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 12/2021 přesun částky 200 000,- Kč sportovní organizaci HK lev slaný z kompenzace  nájmů VSH Slaný sportovním organizacím  – SK Slaný, HK Lev Slaný a BC Slaný

26/17/2021/ZM

Návrh na schválení podání žádosti o dotaci a dofinancování projektu „Kulturní a vzdělávací centrum pod záštitou městské knihovny“

27/17/2021/ZM

Návrh na schválení povinného podílu města v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2021

28/17/2021/ZM

Žádost společnosti DIVIDEND PLUS spol. s r. o. o odkoupení pozemků v lokalitě „U billy“ ve Slaném 

29/17/2021/ZM

30/17/2021/ZM

Investiční akce – aktuální informace

31/17/2021/ZM

Zprávy o činnosti výborů

32/17/2021/ZM

Souhrnná zpráva o písemném vyřízení připomínek a dotazů z 16. zasedání zastupitelstva města Slaný

33/17/2021/ZM

Diskuse – Interpelace

Odkazy