01/13/2024/ZM

prezence

02/13/2024/ZM

volba ověřovatelů zápisu

03/13/2024/ZM

dodatečné zařazení bodu do programu

04/13/2024/ZM

schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn

05/13/2024/ZM

Dotazy občanů

06/13/2024/ZM

Návrh na schválení Plánovací smlouvy o spolupráci včetně všech jejích příloh se spol. Puretech energy s.r.o.

07/13/2024/ZM

Návrh na schválení manuálu mobiliáře a povrchů

08/13/2024/ZM

Návrh na schválení plánovací smlouvy včetně jejích příloh se společností F.X Meiller

09/13/2024/ZM

Návrh na odkoupení části pozemku parc. č. 1415/34 v k.ú. slaný

10/13/2024/ZM

Dopis adresovaný členům Zastupitelstva města od právního zástupce společnosti Victoria Tip, a.s.

11/13/2024/ZM

NÁVRH NA ZMĚNU ZŘIZOVACÍ LISTINY ŠKOLNÍ JÍDELNY SLANÝ, NA SADECH 1238, SLANÝ DODATKEM

12/13/2024/ZM

Schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací zřízených městem Slaný za rok 2023 a jejich rozdělení

13/13/2024/ZM

Návrh závěrečného účtu města Slaného za rok 2023

14/13/2024/ZM

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slaného 2025-2029

15/13/2024/ZM

Schválení účetní závěrky města Slaného za rok 2023

16/13/2024/ZM

Návrh na rozdělení dotace z rozpočtu města Slaného na činnost pro sportovní organizace v roce 2024

17/13/2024/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 11/2024 – zapojení mimořádných příjmů do běžných výdajů odboru kultury a památkové péče a převod finančních prostředků z rozpočtu odboru kultury a památkové péče do rozpočtu tajemníka

18/13/2024/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 12/2024 – zapojení mimořádných příjmů odboru správy majetku (přeplatky za elektrickou energii z roku 2023) do běžných výdajů ORJ 3007 a do výdajů sociálního fondu ORJ 3007 – odboru správy majetku

19/13/2024/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 13/2024 – změna způsobu využití schválených finančních prostředků na investice v Nemocnici Slaný

20/13/2024/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 14/2024 – přijetí dotací, peněžitých darů a pojistného plnění

21/13/2024/ZM

Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 15/2024 – převod Finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů OSM

22/13/2024/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 16/2024 – schválení navýšení rozpočtu na zajištění oprav a údržby místních komunikací

23/13/2024/ZM

Návrh na schválení rozpočtového opatření č.17/2024 modernizace osvětlení a ozvučení městského divadla ve slaném-projektová dokumentace

24/13/2024/ZM

Návrh na schválení povinného podílu města v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2024

25/13/2024/ZM

Návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

26/13/2024/ZM

Návrh pravidel na čerpání finančních prostředků z rozpočtu města slaného pro místní části

27/13/2024/ZM

NÁVRH NA POJMENOVÁNÍ NOVĚ VZNIKLÉ ULICE, VERDE SLANÝ

28/13/2024/ZM

Investiční akce – aktuální informace

29/13/2024/ZM

Návrh na pověření určeného zastupitele pro spolupráci na pořízení Změny č. 3 Územního plánu Slaný.

30/13/2024/ZM

Podněty na změnu č. 3 Územního plánu Slaný.

31/13/2024/ZM

Návrh na zahájení VZ – „Zpracování změny č. 3 Územního plánu Slaný“

32/13/2024/ZM

Návrh na schválení provedení standardizace Územního plánu Slaný.

/zahájení VZ na standardizaci ÚP Slaný a podání žádosti o dotaci v rámci 76. výzvy IROP – Standardizace územních plánů – SC 1.1 (PR)/

33/13/2024/ZM

Zprávy o činnosti výborů

34/13/2024/ZM

Návrh na bezúplatný převod pozemkové parcely p. č. 1512/8 o celkové výměře 12 m2 v k. ú. Slaný 

35/13/2024/ZM

Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje OZV č. 6/1993 ke stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

36/13/2024/ZM

Souhrnná zpráva o písemném vyřízení připomínek a dotazů z 12. zasedání zastupitelstva města Slaný

37/13/2024/ZM Diskuse – interpelace