01/02/ZM/2022
Složení slibu členů zastupitelstva

02/02/2022/ZM
procedurální náležitosti:
• prezence
• volba ověřovatelů zápisu
• dodatečné zařazení bodu do programu
• schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn

03/02/2022/ZM
Dotazy občanů

04/02/2022/ZM
Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje rušení nočního klidu

05/02/2022/ZM
Návrh na jmenování členů komise Fondu na obnovu domů ve městě Slaném

06/02/2022/ZM
Návrh na schválení upravené směnné smlouvy s panem Pavlem Humlem

07/02/2022/ZM
A/ Návrh na schválení výsledků elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/13 v  k. ú. Slaný
B/ Návrh na schválení výsledků elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/21 v k. ú. Slaný
C/ Návrh na schválení výsledků elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/37 v  k. ú. Slaný
D/ Návrh na schválení výsledků elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/42 v k. ú. Slaný

08/02/2022/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 13A/2022 – přijetí dotací a pojistných plnění

09/02/2022/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 24/2022 – přijetí dotací

10/02/2022/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č.25/2022 – nedostatek finančních prostředků v rozpočtu OŽP

11/02/2022/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 26/2022 – zapojení mimořádných příjmů do výdajů ORJ 3012 – odboru kultury a památkové péče, převod finančních prostředků z rozpočtu odboru kultury a památkové péče do rozpočtu tajemníka

12/02/2022/ZM
Návrh na schválení „Rozpočtové opatření č. 27/2022 – Výměna služebního vozidla“.

13/02/2022/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 28/2022 – přijetí dotací a pojistných plnění

14/02/2022/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 29/2022 – Zrušení transparentního účtu města na pomoc Ukrajině a převod zůstatku finančních prostředků do rezervy Finančního odboru

15/02/2022/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 30/2022 – navýšení rozpočtu ORJ 3012 – odboru kultury a památkové péče zapojením zvýšených příjmů z dílčí daně z technických her

16/02/2022/ZM
Návrh na schválení dodatku č. 1 ke „Koncepci rozvoje Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) na roky 2019 až 2023“.

17/02/2022/ZM
Návrh na pověření určeného zastupitele pro spolupráci na pořízení Změny č.1 Územního plánu Slaný.

18/02/2022/ZM
Investiční akce – aktuální informace

19/02/2022/ZM
Souhrnná zpráva o písemném vyřízení připomínek a dotazů z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva města Slaný

20/02/2022/ZM
Diskuse – interpelace