00/03/ZM/2022

procedurální náležitosti:

  • prezence
  • volba ověřovatelů zápisu
  • dodatečné zařazení bodu do programu
  • schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn

01/03/2022/ZM

Dotazy občanů

02/03/2022/ZM

Návrh na schválení Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na další období.

03/03/2022/ZM

Návrh členů DR společnosti Slavos Slaný s.r.o. pro nové funkční období

04/03/2022/ZM

Návrh k doporučení a schválení změnové obecně závazné vyhlášky k obecně závazné vyhlášce č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

05/03/2022/ZM

návrh na rozpočtové opatření č. 34/2022 – zapojení mimořádných příjmů do výdajů orj 3012 – odboru kultury a památkové péče, převod finančních prostředků z rozpočtu odboru kultury a památkové péče do rozpočtu tajemníka

06/03/2022/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 35/2022 – přijetí dotací a pojistných plnění, vratky dotací

07/03/2022/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 36/2022 – poskytnutí půjčka VSH Slaný

08/03/2022/ZM

Zprávy o činnosti výborů

(8A – IV / 8B – Plán prioritních investičních akcí na rok 2023 / 8C – FV / 8D – VproPD)

09/03/2022/ZM

Návrh rozpočtu města Slaného na rok 2023

10/03/2022/ZM

Návrh na odpis pohledávek k 31. 12. 2022

11/03/2022/ZM

Návrh na vydání stanoviska města pro stavbu:

Obchodní centrum Slaný na pozemku parc. č. 1157/2, 1157/5, 1295/8, 1295/9, 1295/98, 1295/109, 1977/8, 2386/94, 2386/95, 2386/96, 2386/202, 2386/203, 2386/204 v katastrálním území Slaný

12/03/2022/ZM

Návrh na schválení plánovací a darovací smlouvy se spol. DomyDolín s.r.o.

13/03/2022/ZM

,,BYDLENÍ HÁJE“ – INFORMACE K ZASLANÉMU DOTAZU OBČANA NA REGULAČNÍ PODMÍNKY ROZVOJOVÉ LOKALITY SLANÝ – SEVER, PŘI PRODEJI STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ELEKTRONICKÉ AUKCI.

14/03/2022/ZM

Investiční akce – aktuální informace

15/03/2022/ZM

Souhrnná zpráva o písemném vyřízení připomínek a dotazů z 2. zasedání zastupitelstva města Slaný

16/03/2022/ZM

Diskuse – interpelace