00/04/ZM/2023

procedurální náležitosti:

  • prezence
  • volba ověřovatelů zápisu
  • dodatečné zařazení bodu do programu
  • schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn

01/04/2023/ZM

Dotazy občanů

02/04/2023/ZM

Návrh na schválení znění dodatku č. 1 ke kupním smlouvám pro pozemky projektu bydlení Háje

03/04/2023/ZM

Návrh na schválení výsledku elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/10 v  k. ú. Slaný

04/04/2023/ZM

Návrh na bezúplatný převod stavební parcely p. č. 2008/2 o celkové výměře 62 m2 v k. ú. Slaný (propojka mezi ulicemi Karla Čapka a žižkova)

05/04/2023/ZM

Žádost pana Jakuba zíchy o odkoupení části pozemkové parcely p. č. 69/1 o výměře cca 340 m2 ovocný sad v k. ú. dolín (místní část dolín)

06/04/2023/ZM

Návrh na doplnění usnesení č. 11/02/2014/ZM – určení kompetencí zastupitelstva

07/04/2023/ZM

Informace o postupu přípravy, výstavbě a provozu multifunkční sportovní haly Háje.

08/04/2023/ZM

Zprávy o činnosti výborů

09/04/2023/ZM

Plán prioritních investičních akcí na rok 2023

10/04/2023/ZM

Investiční akce – aktuální informace

11/04/2023/ZM

Souhrnná zpráva o písemném vyřízení připomínek a dotazů z 3. zasedání zastupitelstva města Slaný

12/04/2023/ZM

Diskuse – Interpelace