00/06/ZM/2023

procedurální náležitosti:

  • prezence
  • volba ověřovatelů zápisu
  • dodatečné zařazení bodu do programu
  • schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn

01/06/2023/ZM

Dotazy občanů

02/06/2023/ZM

Návrh na „Schválení ukončení činnosti TERRA Prosperita“.

03/06/2023/ZM

Schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací zřízených městem Slaný za rok 2022 a jejich rozdělení

04/06/2023/ZM

Návrh na rozdělení dotace z rozpočtu města Slaného na činnost pro zájmové organizace v roce 2023

05/06/2023/ZM

Návrh na rozdělení dotace z rozpočtu města Slaného na činnost pro sportovní organizace v roce 2023

06/06/2023/ZM

NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ČÁSTKY ZA ODKUP VH INFRASTRUKTURY V MČ NETOVICE

07/06/2023/ZM

Financování investičních akcí v letech 2024 – 2027 – úkol ZM č. 57 ze dne 25.1.2023

08/06/2023/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 12/2023 – schválení peněžitého daru pro podnikající fyzickou osobu miloš Šlajchrt

09/06/2023/ZM

návrh na schválení Rozpočtového opatření č. 13 – převod částky 3 mil. Kč z fondu na rozvoj infrastruktury do kapitálových výdajů ÚRM, ORG: 722528, Rekonstrukce chodníku a oplocení u Benaru

10/06/2023/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 15/2023 – přijetí dotací, peněžních darů a pojistných plnění

11/06/2023/ZM

Návrh na poskytnutí příspěvků z Fondu na obnovu domů ve Slaném ve městě Slaném pro rok 2023

12/06/2023/ZM

Návrh na schválení plánovací smlouvy a darovací smlouvy se spol. Elektromontáže Stavby s.r.o. a HALBOS Nábytek s.r.o.

13/06/2023/ZM

Návrh na schválení soutěžních podmínek a členů poroty architektonické soutěže „Nové Dolíky“

14/06/2023/ZM

Návrh na schválení povinného podílu města v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2023

15/06/2023/ZM

A/ Návrh na schválení výsledků elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/16 v  k. ú. Slaný

B/ Návrh na schválení výsledků elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/36 v k. ú. Slaný

C/ Návrh na schválení výsledků elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/23 v  k. ú. Slaný

D/ Návrh na schválení výsledků elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/31 a 1375/50 v k. ú. Slaný

16/06/2023/ZM

Návrh na schválení dodatků ke kupním smlouvám u projektu „bydlení v lokalitě Háje“ s posunutím lhůty kolaudace o 2 roky

17/06/2023/ZM

Návrh na prodej pozemků v k. ú. slaný, dolín, Kvíc z důvodu dořešení právního pořádku v souvislosti realizací stavby „I/16 Slaný – Velvary“

18/06/2023/ZM

NÁVRH NA POJMENOVÁNÍ TŘÍ NOVĚ VZNIKLÝCH ULIC V LOKALITĚ HÁJE SLANÝ

19/06/2023/ZM

NÁVRH NA POJMENOVÁNÍ NÁZVU NOVĚ VZNIKLÉ SLEPÉ ULICE, OÁZA LIVING SLANÝ

20/06/2023/ZM

Investiční akce – aktuální informace

21/06/2023/ZM

Zprávy o činnosti výborů

22/06/2023/ZM

Souhrnná zpráva o písemném vyřízení připomínek a dotazů z 5. zasedání zastupitelstva města Slaný

23/06/2023/ZM

Diskuse – interpelace