Již počtvrté organizuje sbírku ve Slaném Farní charita Slaný. Občané mají možnost až do 16.1. 2022 finančně přispět na pomoc potřebným v našem regionu prostřednictvím bankovního účtu, QR kódu anebo do zapečetěných pokladniček.      

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Tříkrálová sbírka je největší sbírka svého druhu v ČR. Je pořádána Charitou ČR, a to již od roku 2001. Koledující skupiny tří králů putují první dva lednové týdny dům od domu a přináší lidem radostné poselství Vánoc o narození Jezulátka a prosí o dar na pomoc potřebným v nouzi. Koledníci Charity vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěných kasiček s charitním logem a obdarovávají dárce drobnou pozorností – cukříky či kalendáříky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C†M†B† s udáním letopočtu (pozn.: v Čechách obvykle KMB).  Nejsou to však počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu a za písmeny nejsou pluska, nýbrž symbol kříže.

Ve Slaném již počtvrté organizuje Tříkrálovou sbírku Farní charita Slaný ve spolupráci se skauty, školami a školkami ze Slaného a přilehlých obcí. Občané mají tak možnost ve dnech 1.1 – 16.1. 2022 finančně přispívat na pomoc potřebným  v našem regionu. Váš finanční dar můžete poukázat na bankovní účet Charity ČR č. 66008822/0800 s variabilním symbolem 777911934, nově prostřednictvím uvedeného QR kódu anebo do zapečetěných pokladniček koledníků, pokud epidemiologická situace dovolí. 

Aktuální informace naleznete na fchslany.cz či Facebooku

Ráda bych poděkovala všem koledníkům a především vám dárcům, všem, kteří tříkrálovým koledníkům otevřete nejen dveře, ale i srdce, a dokážete tak svoji solidárnost s potřebnými. 

Nina Kubištová, ředitelka Farní charity Slaný 

Tříkrálová sbírka 2022

Odkazy