01/12/2024/ZM

prezence

02/12/2024/ZM

volba ověřovatelů zápisu

03/12/2024/ZM

dodatečné zařazení bodu do programu

04/12/2024/ZM

schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn

05/12/2024/ZM

Dotazy občanů

06/12/2024/ZM

odstoupení od kupní smlouvy č. 511/1S/2022 ze dne 22.7. 2022

07/12/2024/ZM

INFORMACE K manuálu mobiliáře a povrchů

08/12/2024/ZM

Návrh na schválení Strategického plánu rozvoje města Slaný 2035

09/12/2024/ZM

Financování investičních akcí v letech 2024 – 2027 – aktualizace duben 2024

10/12/2024/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 5/2024 – přijetí dotací

11/12/2024/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 6/2024 – převod z BV ORJ 3001 do BV ORJ 3002 na úhradu dohod o provedení práce k architektonické soutěži „Nové Dolíky“

12/12/2024/ZM

NÁVRH NA SCHVÁLENÍ „ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2024 – VÝMĚNA SLUŽEBNÍHO VOZIDLA“.

13/12/2024/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 8/2024 – přijetí dotací, peněžitých darů a pojistného plnění

14/12/2024/ZM

Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 9/2024

15/12/2024/ZM

novostavba zázemí atletického stadionu slaný – další postup projektu a návrh na schválení rozpočtového opatření č. 10/2024

16/12/2024/ZM

Návrh na schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 121/2S/2023 uzavřené dne 5. 12. 2023 se společností Netovice Resort s.r.o. a dále návrh na schválení související darovací smlouvy se společností netovice resort s.r.o.

17/12/2024/ZM

Návrh na uzavření darovací smlouvy na převod pozemkové parcely p. č. 1825/14 v k. ú. Slaný včetně technické infrastruktury a komunikace do majetku města Slaný (ulice lacinova) 

18/12/2024/ZM

Žádost pana Pavla Černého o odkoupení části pozemkové parcely p. č. 751/36 o výměře cca 73 m2 ostatní plocha, zeleň v k. ú. slaný (ul. pražská)

19/12/2024/ZM

Návrh na odkoupení pozemku parc. č. 333/15 v k.ú. dolín

20/12/2024/ZM

Návrh na odprodej nově vzniklé části pozemkové parcely p. č. 1727/2 o výměře 96 m2 ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Slaný (ulice Na Dolíkách)

21/12/2024/ZM

Žádost pana luboše jiráně o odkoupení části pozemkové parcely p. č. 1747/16 o výměře cca 41 m2 ostatní plocha, zeleň v k. ú. slaný (navrátilova ulice)

22/12/2024/ZM

Návrh na směnu pozemkových parcel p. č. 2526 a 2527 o celkové výměře 80 m2 za pozemkovou parcelu p. č. 2294/8 o výměře 80 m2 vše v k. ú. Slaný (ulice Tomanova)

23/12/2024/ZM

Návrh na schválení výsledků elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/24 a 1375/49 v 
k. ú. Slaný

24/12/2024/ZM

Investiční akce – aktuální informace

25/12/2024/ZM

Zprávy o činnosti výborů

26/12/2024/ZM

Souhrnná zpráva o písemném vyřízení připomínek a dotazů z 11. zasedání zastupitelstva města Slaný

27/12/2024/ZM

Diskuse – interpelace