00/26/2022/ZM
procedurální náležitosti:
• prezence
• volba ověřovatelů zápisu
• dodatečné zařazení bodu do programu
• schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn

01/26/2022/ZM
Dotazy občanů

02/26/2022/ZM
Návrh na schválení Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu na zelená stání na komunální odpad ve Slaném

03/26/2022/ZM
Návrh na schválení Zásad pro výstavbu ve městě Slaný a návrh na schválení Statutu fondu pro rozvoj veřejné infrastruktury

04/26/2022/ZM
Návrh na rozdělení dotace z rozpočtu města Slaného na činnost pro sportovní organizace v roce 2022

05/26/2022/ZM
návrh úprav stanov Slánského sportovního klubu

06/26/2022/ZM
A / Návrh na schválení výsledku elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/9 v k. ú. Slaný

B / Návrh na schválení výsledku elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/41 v k. ú. Slaný

C / Návrh na schválení výsledku elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/48 v k. ú. Slaný

D / Návrh na schválení výsledku elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/18 v k. ú. Slaný

E/ Návrh na schválení výsledku elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/44 v k. ú. Slaný

07/26/2022/ZM
aktuální Informace o projektu „Bydlení Háje“

08/26/2022/ZM
Návrh na poskytnutí příspěvků z Fondu na obnovu domů ve Slaném ve městě Slaném pro rok 2022

09/26/2022/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 10/2022 – schválení peněžitého daru pro podnikající fyzickou osobu miloš Šlajchrt

10/26/2022/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 13/2022 – žádost Základní školy Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno, o poskytnutí neinvestičního příspěvku na vybavení přístavby šaten

11/26/2022/ZM
Návrh na schválení podání žádosti o dotaci a dofinancování projektu „ Zajištění zásobování pitnou vodou – místní část města Slaný – Netovice“ .

12/26/2022/ZM
Návrh na schválení podání žádosti o dotaci a dofinancování projektu „Zásobení pitnou vodou městské části Slaný – Lotouš, ReKonstrukce vodovodního řádu v Bysni“

13/26/2022/ZM
Návrh na schválení přijetí dotace z rozpočtu středočeského kraje a UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE K PROJEKTU „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA – VYBUDOVÁNÍ PODZEMNÍ RETENČNÍ NÁDRŽE NA PARKOVIŠTI ZIMNÍHO STADIONU SLANÝ“. Návrh na schválení podání žádosti o podporu a dofinancování navazujícího projektu na realizaci podzemní retenční nádrže na parkovišti zmního stadionu ve slaném.

14/26/2022/ZM
Návrh na schválení smlouvy o spolupráci a darovací smlouvy se spol. Lidl Česká republika v.o.s.

15/26/2022/ZM
Návrh na schválení Smlouvy budoucí kupní se spol. ČEZ Distribuce

16/26/2022/ZM
stavba „výstavba chodníku v ulici dukelských hrdinů ve slaném“ – majetkoprávní dořešením.

17/26/2022/ZM
příprava stavby „Slaný Kvíc – zřízení zálivu bus, chodník, přechod pro chodce “ – majetkoprávní řešení

18/26/2022/ZM
Návrh na schválení povinného podílu města v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2022

19/26/2022/ZM
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA SLANÉHO, KTEROU SE STANOVUJÍ PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ VE MĚSTĚ SLANÉM A VYMEZUJÍ SE PROSTORY PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ

20/26/2022/ZM
Návrh na přejmenování názvu ulice Rudé armády, Slaný, část Kvíc

21/26/2022/ZM
Návrh závěrečného účtu města Slaného za rok 2021

22/26/2022/ZM
Schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací zřízených městem Slaný za rok 2021 a jejich rozdělení

23/26/2022/ZM
Schválení účetní závěrky města Slaného za rok 2021

24/26/2022/ZM
Investiční akce – aktuální informace

25/26/2022/ZM
Zprávy o činnosti výborů

26/26/2022/ZM
INFORMACE O MEMORANDU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI A SOUVISLOSTECH JEHO PŘEDLOŽENÍ

27/26/2022/ZM
Souhrnná zpráva o písemném vyřízení připomínek a dotazů z 25. zasedání zastupitelstva města Slaný

28/26/2022/ZM
Diskuse – interpelace