01/11/2024/ZM
prezence

02/11/2024/ZM
volba ověřovatelů zápisu

03/11/2024/ZM
dodatečné zařazení bodu do programu

04/11/2024/ZM
schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn

05/11/2024/ZM
Dotazy občanů

06/11/2024/ZM
Návrh na „Projednání činnosti TERRA Prosperita v působnosti města“

07/11/2024/ZM
DOHODA O NAROVNÁNÍ MEZI MĚSTEM SLANÝ A MGR. PAVLEM ŽÁKEM

08/11/2024/ZM
Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky na regulaci hazardních her

09/11/2024/ZM
Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
10/11/2024/ZM
A/ Návrh na schválení výsledků elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/32 v k. ú. Slaný
B/ Návrh na schválení výsledků elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/33 v k. ú. Slaný
C/ Návrh na schválení výsledků elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/27 v k. ú. Slaný

11/11/2024/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 1/2024 – navýšení běžných výdajů ORJ 3002 Tajemník ORG 715 Výpočetní technika

12/11/2024/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 2/2024 – navýšení příspěvku Hasičskému záchrannému sboru

13/11/2024/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 3/2024 – přijetí dotace a vratky dotací z konce roku 2023

14/11/2024/ZM
Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 4/2024.

15/11/2024/ZM
ukončení jednání o převodu pozemků 405 kú blahotice, 457/6 kú dolín, 542/6 kú slaný od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

16/11/2024/ZM
návrh na uzavření kupní smlouvy na dopravní a technickou infrastrukturu.

17/11/2024/ZM
Návrh na schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 93/2S/2022 se spol. Czech Retail Project Delta k.s. a darovací smlouvy se spol. NewCo Immo CZ GmbH

18/11/2024/ZM
Návrh na schválení plánovací smlouvy a darovací smlouvy – rekonstrukce a dostavba bytového domu, pražská ulice č.p. 357

19/11/2024/ZM
Návrh na schválení plánovací smlouvy a darovací smlouvy – oáza living slaný

20/11/2024/ZM
Návrh na schválení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva města

21/11/2024/ZM
Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky města Slaného, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Slaný

22/11/2024/ZM
Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky města Slaného, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Slaný

23/11/2024/ZM
Investiční akce – aktuální informace

24/11/2024/ZM
Souhrnná zpráva o písemném vyřízení připomínek a dotazů z 10. zasedání zastupitelstva města Slaný

25/11/2024/ZM
Zprávy o činnosti výborů

26/11/2024/ZM
Diskuse – interpelace