00/07/ZM/2023
procedurální náležitosti:
• prezence
• volba ověřovatelů zápisu
• dodatečné zařazení bodu do programu
• schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn

01/07/2023/ZM
Dotazy občanů

02/07/2023/ZM
Návrh na schválení Územní energetické koncepce města Slaný

03/07/2023/ZM
Návrh na schválení uzavření plánovací smlouvy mezi městem Slaný a Ing. Tomášem Fürstem

04/07/2023/ZM
NÁVRH NA ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE: „SLANÝ – MODERNIZACE PLOVÁRNY“ A SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 21

05/07/2023/ZM
Návrh na schválení zahájení VZ Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

06/07/2023/ZM
Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 19 – převod částky 560.000,-kč z rezervy finančního odboru do běžných výdajů ÚRM.

07/07/2023/ZM
Návrh na schválení plánovací smlouvy se spol. Elektromontáže Stavby s.r.o. a HALBOS Nábytek s.r.o.

08/07/2023/ZM
Investiční akce – aktuální informace

09/07/2023/ZM
Financování provozu Multifunkční sportovní haly v roce 2024

10/07/2023/ZM
Návrh na schválení výsledku elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/46 v k. ú. Slaný

11/07/2023/ZM
Návrh na odstoupení od kupní smlouvy z důvodu porušení podmínky ze strany kupujícího – pozemek pozemková parc. č. 1375/33 v k. ú. Slaný

12/07/2023/ZM
Návrh na schválení uzavření dodatků ke kupním smlouvám u projektu „bydlení v lokalitě Háje“ z důvodu změny termínu dokončení výstavby infrastruktury distribuční soustavy elektřiny

13/07/2023/ZM
Návrh na odprodej části pozemkové parcely p. č. 70 o výměře cca 74 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dolín (místní část Dolín)

14/07/2023/ZM
Schválení účetní závěrky města Slaného za rok 2022

15/07/2023/ZM
Návrh závěrečného účtu města Slaného za rok 2022

16/07/2023/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 10/2023 – přijetí dotací

17/07/2023/ZM
Návrh na schválení rozpočtové opatření č. 14/2023– navýšení výdajů na provoz stacionárních radarů

18/07/2023/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 16/2023 – přijetí finančního ocenění v soutěži „Památka roku 2022“

19/07/2023/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 17/2023 – přijetí dotací a pojistného plnění

20/07/2023/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 18/2023 – úhrada nedoplatku za energie roku 2022 v PS Slaný

21/07/2023/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 20/2023 – schválení navýšení rozpočtu na zajištění oprav a údržby místních komunikací

22/07/2023/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č.22/2023 na převod částky 3 mil. Kč z rozpočtu města Slaného na rok 2023 – výměna zařízení v havarijním stavu v kuchyni 1. ZŠ Slaný

23/07/2023/ZM
Návrh na schválení rozpočtového opatření neutrální povahy č. 23/2022 – přesun finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů odboru správy majetku

24/07/2023/ZM
návrh na schválení rozpočtového opatření č. 24 převod částky 624.000,-Kč z kapitálových výdajů ÚRM, ORG 734294 do běžných výdajů OSM, ORJ 3007, PAR 6320, pol. 5163.

25/07/2023/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 25/2023 – navýšení neinvestičního příspěvku VSH Slaný

26/07/2023/ZM
Návrh na odprodej pozemkové parcely p. č. 2473 o výměře 7 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Slaný (arbesova ulice)

27/07/2023/ZM
Žádost pana Viktora Ishchuka o odkoupení části pozemkové parcely p. č. 420 o výměře cca 200 m2 vodní plocha, zamokřená plocha v k. ú. Kvíc (lokalita Habeš)

28/07/2023/ZM
Žádost o schválení převodu nevyčerpané dotace z roku 2022 do rozpočtu VSH na rok 2023

29/07/2023/ZM
Návrh na změnu Územního plánu Slaný u pozemku parc. č. 1140/1 v k.ú. Slaný z ploch zemědělských – orné půdy (NZO) na plochy bydlení – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI).

30/07/2023/ZM
Návrh na rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č.1 Územního plánu Slaný.

31/07/2023/ZM
Zprávy o činnosti výborů

32/07/2023/ZM
Souhrnná zpráva o písemném vyřízení připomínek a dotazů z 6. zasedání zastupitelstva města Slaný

33/07/2023/ZM
Diskuse – interpelace