01/09/2023/ZM
PREZENCE

02/09/2023/ZM
VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

03/09/2023/ZM
DODATEČNÉ ZAŘAZENÍ BODU DO PROGRAMU

04/09/2023/ZM
SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ JAKO CELKU, VČETNĚ SCHVÁLENÝCH ZMĚN

05/09/2023/ZM
DOTAZY OBČANŮ

06/09/2023/ZM
KOMPLEXNÍ SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SLANÝ

07/09/2023/ZM
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ PLÁNOVACÍ SMLOUVY SE SPOL. NETOVICE RESORT S.R.O.

08/09/2023/ZM
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ PLÁNOVACÍ A DAROVACÍ SMLOUVY SE SPOL. REZIDENCE KVÍC S.R.O.

09/09/2023/ZM
ŽÁDOST O SOUHLAS S REALIZACÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „ŠKOLNÍ JÍDELNA SLANÝ, MODERNIZACE KUCHYNĚ VČETNĚ ŘEŠENÍ JEJÍHO ODKANALIZOVÁNÍ“

10/09/2023/ZM
ŽÁDOST O SOUHLAS S REALIZACÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „REVITALIZACE ULICE SOUKENICKÁ VE SLANÉM 2“

11/09/2023/ZM
NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY „K. H. BOROVSKÉHO – REKONSTRUKCE MOSTU“

12/09/2023/ZM
NÁVRH NA ZMĚNU VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ NA ÚPRAVU ZEVNĚJŠKU ODDÁVAJÍCÍM ZASTUPITELŮM

13/09/2023/ZM
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZÁSTAVNÍ SMLOUVY K NEMOVITOSTI PARC. Č. 1375/46 V K.Ú. SLANÝ

14/09/2023/ZM
NÁVRH KE SCHVÁLENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY O MÍSTNÍM POPLATKU ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

15/09/2023/ZM
NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 34/2023 – ZAPOJENÍ MIMOŘÁDNÝCH PŘÍJMŮ DO BĚŽNÝCH VÝDAJŮ ODBORU KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE A PŘEVOD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU ODBORU KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE DO ROZPOČTU TAJEMNÍKA

16/09/2023/ZM
NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 35/2023 – ZAPOJENÍ MIMOŘÁDNÝCH PŘÍJMŮ DO BĚŽNÝCH VÝDAJŮ ODBORU KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE A PŘEVOD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU ODBORU KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE DO ROZPOČTU TAJEMNÍKA

17/09/2023/ZM
NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 36/2023 – PŘEVEDENÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ ODBORU KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE DO KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ ODBORU KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

18/09/2023/ZM
NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 37/2023 – PŘIJETÍ DOTACÍ, POJISTNÝCH PLNĚNÍ, PENĚŽNÍCH DARŮ A VRATKA DOTACE

19/09/2023/ZM
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 38 POŘÍZENÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU S ELEKTRICKÝM POHONEM

20/09/2023/ZM
NÁVRH NA ÚPRAVU V NÁZVU ODBORU A PREFEROVANÉHO KANÁLU PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI A VYÚČTOVÁNÍ V ZÁSADÁCH O POSKYTOVÁNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA SLANÉHO PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE

21/09/2023/ZM
NÁVRH NA ÚPRAVU V NÁZVU ODBORU A PREFEROVANÉHO KANÁLU PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI A VYÚČTOVÁNÍ V ZÁSADÁCH O POSKYTOVÁNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA SLANÉHO PRO ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

22/09/2023/ZM
INVESTIČNÍ AKCE – AKTUÁLNÍ INFORMACE

23/09/2023/ZM
ZPRÁVY O ČINNOSTI VÝBORŮ

24/09/2023/ZM
SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PÍSEMNÉM VYŘÍZENÍ PŘIPOMÍNEK A DOTAZŮ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLANÝ

25/09/2023/ZM
DISKUSE – INTERPELACE