Záznam přímého přenosu 15. Zasedání zastupitelstva města Slaný.
25/11/2020 od 16 hodin.
Místo konání: Městské centrum Grand.

Program:

01/15/2020/ZM

Dotazy občanů

02/15/2020/ZM

odpadové hospodářství po roce 2021

03/15/2020/ZM

Plán prioritních investičních akcí na rok 2021

04/15/2020/ZM

VÝROBNÍ AREÁL MEILLER SLANÝ, VÝSTAVBA HALY KTL

05/15/2020/ZM

Návrh na odprodej pozemků v zahrádkářské kolonii „Habeš“ a na schválení výsledku elektronické aukce č. 2/2020, jejímž předmětem byla nabídka na odprodej zahrady č. 1  

06/15/2020/ZM

Návrh na odprodej části pozemkové parcely p. č. 1715/19 o výměře 33 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Slaný (ulice Arbesova)

07/15/2020/ZM

Návrh na změnu v počtu uvolněných členů Zastupitelstva města

08/15/2020/ZM

Návrh na změnu zástupce města Slaný na VH VSOSO

09/15/2020/ZM

Revokace usnesení ZM k RO č.22/2020

10/15/2020/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 23/2020 – převedení prostředků z rozpočtu Knihovny V. Štecha a Infocentra Pod Velvarskou branou do běžných výdajů kapitoly tajemníka

11/15/2020/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 24/2020 – přijetí dotací

12/15/2020/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 25/2020 – zapojení mimořádných příjmů do výdajů odboru kultury a

památkové péče a převod finančních prostředků z rozpočtu odboru kultury a památkové péče do rozpočtu tajemníka

13/15/2020/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 26/2020 – přijetí dotace

14/15/2020/ZM

Návrh na schválení Rozpočtového opatření č. 27/2020 – Výměna služebního vozidla.

15/15/2020/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 28/2020 – přijetí dotací a pojistného plnění

16/15/2020/ZM

NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 29/2020 URČENÉ NA VÝDAJE SPOJENÉ S VYPRAVENÍM SOCIÁLNÍCH POHŘBŮ

17/15/2020/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 30/2020 – příspěvek TS Slaný na ztrátu z provozu plovárny

18/15/2020/ZM

Fond na obnovu domů ve Slaném – opakované hodnocení žádostí o příspěvek v roce 2020 a rozpočtové opatření č. 31/2020

19/15/2020/ZM

Návrh k doporučení a schválení sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za komunální odpad) pro rok 2021, dle kalkulace skutečných nákladů netříděného komunálního odpadu za rok

2019.

20/15/2020/ZM

Návrh na schválení podání žádosti o dotaci a dofinancování projektu „obnova místní komunikace v obci dolín“

21/15/2020/ZM

Návrh na uzavření darovací smlouvy se Středočeským krajem na převod zastavěného pozemku pozemkové parcely p. č. 234 (ostatní plocha) o výměře cca 565 m2 v k.ú. Lotouš,
do vlastnictví města Slaný a návrh na podání žádosti o souhlas s umístěním stavby chodníku na pozemku, který je předmětem převodu.

22/15/2020/ZM

Návrh rozpočtového výhledu města Slaného 2021-2025

23/15/2020/ZM

Návrh na úpravu zakladatelské listiny společnosti VSH s.r.o.

24/15/2020/ZM

Návrh na změnu zřizovací listiny Městské hvězdárny ve Slaném v souvislosti s přejmenováním na Hvězdárnu Jaroslava Trnky ve Slaném

25/15/2020/ZM

Investiční akce – aktuální informace

26/15/2020/ZM

Zprávy o činnosti výborů

27/15/2020/ZM

Souhrnná zpráva o písemném vyřízení připomínek a dotazů ze 14. zasedání zastupitelstva města Slaný

28/15/2020/ZM

Návrh na prohloubení transparentnosti slánského městského úřadu

29/15/2020/ZM

Návrh na snížení počtu uvolněných funkcí ve vedení města Slaný

30/15/2020/ZM

Diskuse – Interpelace