Přímý přenos 22. Zasedání zastupitelstva města Slaný. 15/12/2021 od 16 hodin. Místo konání: Městské centrum Grand.

00/22/2021/ZM
procedurální náležitosti:
• prezence
• volba ověřovatelů zápisu
• dodatečné zařazení bodu do programu
• schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn

01/22/2021/ZM
Dotazy občanů

02/22/2021/ZM
Návrh uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne 19.10.1994 se společností RDK servis s.r.o.

03/22/2021/ZM
Okresní dům – úprava stávajícího projektu

04/22/2021/ZM
Návrh na vydání stanoviska města v řízení o umístění a povolení stavby:
„Novostavba hal nosnic“ na pozemku st.p. 391, 458, 390 a parc. č. 148/13 v katastrálním území Kvíc, obec Slaný.“

05/22/2021/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 32/2021 – zapojení mimořádných příjmů Hvězdárny Jaroslava Trnky ve Slaném do výdajů ORJ 3012 – odboru kultury a památkové péče, převod finančních prostředků z rozpočtu odboru kultury a památkové péče do rozpočtu tajemníka, převod v rámci rozpočtu odboru kultury a památkové péče

06/22/2021/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 33/2021 – přijetí dotací a přijetí pojistných plnění

07/22/2021/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 34/2021 – úprava kapitálových příjmů z prodeje pozemků Na Hájích

08/22/2021/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 35/2021 – převod z běžných výdajů do výdajů kapitálových OSM

09/22/2021/ZM
Návrh na schválení Smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti

10/22/2021/ZM
Návrh rozpočtu města Slaného na rok 2022

11/22/2021/ZM
Návrhy kupních smluv – prodej pozemků v lokalitě Slaný Háje – projekt Bydlení Háje

12/22/2021/ZM
Návrh na schválení nových Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu na obnovu domů ve městě Slaném
na obnovu kulturních památek, nemovitostí v městské památkové zóně a ostatních nemovitostí ve městě Slaný a jeho místních částech

13/22/2021/ZM
Strategický plán rozvoje města Slaný – doplnění

14/22/2021/ZM
Investiční akce – aktuální informace

15/22/2021/ZM
Informace o ceně vodného a stočného pro rok 2022

16/22/2021/ZM
Zprávy o činnosti výborů

17/22/2021/ZM
Souhrnná zpráva o písemném vyřízení připomínek a dotazů z 21. zasedání zastupitelstva města Slaný

18/22/2021/ZM
Diskuse – interpelace