00/05/ZM/2023
procedurální náležitosti:
• prezence
• volba ověřovatelů zápisu
• dodatečné zařazení bodu do programu
• schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn

01/05/2023/ZM
Dotazy občanů

02/05/2023/ZM
Architektonická soutěž Na Dolíkách – informace o tvorbě zadání soutěže, schválení typu soutěže a následného typu zakázky po soutěži

03/05/2023/ZM
A/ Návrh na schválení výsledků elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/11 v k. ú. Slaný
B/ Návrh na schválení výsledků elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/29 v k. ú. Slaný
C/ Návrh na schválení výsledků elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/47 v k. ú. Slaný

04/05/2023/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 1/2023 – přijetí dotací a zápůjčky z konce roku 2022

05/05/2023/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 2/2023 – přijetí dotací, pojistných plnění a peněžního daru

06/05/2023/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 3/2023 – navýšení příspěvku Hasičskému záchrannému sboru

07/05/2023/ZM
Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 04/2023 – navýšení čerpání z účtu Fondu na obnovu vodovodů a kanalizací

08/05/2023/ZM
Návrh na schválení rozpočtového opatření – neutrální povahy – č. 05/2023 – přesun finančních prostředků z úspor kapitálových výdajů odboru správy majetku

09/05/2023/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 6/2023 – zapojení mimořádných příjmů do běžných výdajů odboru kultury a památkové péče a převedení běžných výdajů odboru kultury a památkové péče do kapitálových výdajů odboru kultury a památkové péče

10/05/2023/ZM
Návrh na rozpočtové opatření č. 7/2023 – rozdělení příjmů a provozních výdajů Odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství

11/05/2023/ZM
Návrh na schválení členství města Slaný ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí A NÁVRH NA SCHVÁLENÍ RO Č. 8/2023

12/05/2023/ZM
Návrh na schválení členství města Slaný ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu a návrh na rozpočtové opatření č.9/2023

13/05/2023/ZM
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slaného 2024-2027

14/05/2023/ZM
Návrh na schválení dalšího postupu v projektu „Rekonstrukce plovárny Slaný“

15/05/2023/ZM
Návrh na schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 2/2S/2023 se spol. DomyDolín s.r.o.

16/05/2023/ZM
Odměny nečlenů zastupitelstva činných v komisích a výborech

17/05/2023/ZM
Návrh na schválení přijetí dotace projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Slaný“

18/05/2023/ZM
Investiční akce – aktuální informace

19/05/2023/ZM
Zprávy o činnosti výborů

20/05/2023/ZM
Souhrnná zpráva o písemném vyřízení připomínek a dotazů ze 4. zasedání zastupitelstva města Slaný

21/05/2023/ZM
Diskuse – interpelace