00/08/ZM/2023

procedurální náležitosti:

  • prezence
  • volba ověřovatelů zápisu
  • dodatečné zařazení bodu do programu
  • schválení programu zasedání jako celku, včetně schválených změn

01/08/2023/ZM

Dotazy občanů

02/08/2023/ZM

Návrh na schválení „Prodloužení platnosti – Obecné závazné vyhlášky města Slaný, kterou se

reguluje rušení nočního klidu“.

03/08/2023/ZM

Návrh na vydání novely Obecně závazné vyhlášky, kterou se zřizuje Městská policie Slaný

04/08/2023/ZM

Návrh na vydání novely Obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává požární řád města Slaného

05/08/2023/ZM

Návrh na schválení „Koncepce rozvoje Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) na roky 2024 až 2028“.

06/08/2023/ZM

Návrh ocenění osobností při příležitosti státního svátku 28. října

07/08/2023/ZM

Zpráva o plnění rozpočtu města za I. pololetí 2023

08/08/2023/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 26/2023 – zapojení mimořádných příjmů do běžných výdajů odboru kultury a památkové péče a převod finančních prostředků z rozpočtu odboru kultury a památkové péče do rozpočtu tajemníka

09/08/2023/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 28/2023 na převod částky ve výši 163.500,- Kč z rozpočtu města Slaného na rok 2023 – měření klima slánských škol

10/08/2023/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 29/2023 na převod částky ve výši 400.000,– Kč z rozpočtu města Slaného na rok 2023 – elektroinstalace do 3 učeben v OA Slaný

11/08/2023/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 30/2023 – přijetí dotací, pojistných plnění a vratka dotace

12/08/2023/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 31/2023 – schválení navýšení rozpočtu na zajištění zimní údržby místních komunikací

13/08/2023/ZM

Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 32/2023 – přesun finančních prostředků z úspor kapitálových výdajů odboru správy majetku

14/08/2023/ZM

Návrh na rozpočtové opatření č. 33/2023 na převod částky ve výši 4.550.900,– Kč z rozpočtu města Slaného na rok 2023 – poskytnutí financí na předfinancování projektu IROP pro 3. ZŠ

15/08/2023/ZM

Návrh na odprodej pozemkových parcel p. č. 1138/41 a 1136/55 obě v k. ú. Slaný o celkové výměře 122 m2 (ulice Na Vinici)

16/08/2023/ZM

Návrh na rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č.1 Územního plánu Slaný.

17/08/2023/ZM

Návrh na změnu Územního plánu Slaný, aby regulativ pro plochu SM 3 byl dán do souladu s urbanistickou koncepcí a aby pro tuto plochu bylo stanoveno, že zde mohou vyrůst stavby do výše 3. NP.

18/08/2023/ZM

Návrh na uzavření darovací smlouvy na převod pozemkové parcely p. č. 1140/5 v k. ú. Slaný včetně technické infrastruktury a komunikace do majetku města Slaný (ulice na vinici)  

19/08/2023/ZM

Návrh na uzavření smluvních vztahů s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v souvislosti se zkapacitněním silnice D7 stavba „D7 MÚK Knovíz – múk slaný – západ“

20/08/2023/ZM

Návrh na směnu části pozemkové parcely p. č. 2247 o výměře cca 188 m2 za část stavební parcely p. č. 601/2 a část pozemkové parcely p. č. 2246 o celkové výměře cca 232 m2 vše v k. ú. Slaný (ulice žižkova, Karla Čapka)

21/08/2023/ZM

A/ Návrh na schválení výsledků elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/30 v k. ú. Slaný

B/ Návrh na schválení výsledků elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/35 v k. ú. Slaný

C/ Návrh na schválení výsledků elektronické aukce prodej pozemkové parcely p. č. 1375/37 v k. ú. Slaný

22/08/2023/ZM

Návrh na odstoupení od kupní smlouvy z důvodu porušení podmínky ze strany kupujícího – pozemek pozemková parc. č. 1375/33 v k. ú. Slaný

23/08/2023/ZM

Investiční akce – aktuální informace

24/08/2023/ZM

Návrh na schválení plánovací a darovací smlouvy se spol. Creative Rebels s.r.o.

25/08/2023/ZM

Návrh na bezúplatný převod pozemkových parcel p. č. 728/8 o výměře 1 189 m2 ostatní plocha, dráha a p. č. 2512 o výměře 164 m2 ostatní plocha, jiná plocha obě v k. ú. Slaný (ulice Pražská)

26/08/2023/ZM

Návrh na aktualizaci složení Pracovní skupiny programu regenerace památkové zóny města Slaného

27/08/2023/ZM

Návrh na schválení povinného podílu města v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2023

28/08/2023/ZM

Souhrnná zpráva o písemném vyřízení připomínek a dotazů ze 7. zasedání zastupitelstva města Slaný

29/08/2023/ZM

Diskuse – interpelace